Thursday, April 03, 2008

PendiRianKu.......

Kadang2 suatu Isu yang aku rasa x penting bagi diriku untuk kutahu lebih lanjut membuatkan ku melepaskannya begitu sahaja. Tapi bila isu itu melibatkan orang lain n masyarakat setempat, aku terpanggil untuk melakukan sesuatu. Kadang2 reaction aku kurang proactive. Hmmmm... perkara ini memerlukan banyak pengalaman. Pengalaman akan membiasakan diriku untuk lebih proactive dalam mengambil sebarang keputusan untuk kepentingan, agama bangsa dan masyarakat.

Status YM ku semalam Menyebabkan Aku meneRima saTu TeguraN yaNG PastiNya MenguatkaN lagi PersepSi aku terhadaP pendiriaNku... Alhamdulillah... TeguraN lemBut diselangi Kata2 Ulama2 siLam lanTas menYebabkaN aku Berfikir Kembali TenTang apa Yang aku pegaNg. Apa yaNg disebut oleH sahabatku ituLah sebenarNya apa Yang aku FikirKan. JalaNnya SaMa. ObjeKtifNya saMa. CuMa MungKin keLalaianKu dalaM menjAga TulisaNku menyebabKAn aku TerSalaH n TerlaRi sediKit Dari JalaN yang TeLah kupiLIh ini.

Aku cintaKan Para Ulama silaM. Aku tidaK senanG bila Ada yaNG muLa mencerCa dan MencaCi Ulama. Ada Kudengar SebeLUm Ini yaNG mengHIna IbN taiMiyyaH, Ibn Qaiyyim, AlqarDhawi, Imam AhmaD HamBal, HassaN al-BannA dan lain2 lagi. PanaS telinGa dan HaTiku Bila Al-QardhaWi TidaK diIktiraF sebAgaI ulama. KUgenggaM eraT tanganKu biLa IkhwaN dikaTakan SesaT dan SyiriK. Ya Allah... aKu PasTi BahaWa UlamA2 terDahulu TidaK perNah BertinDak SedemikiAn Rupa.

KepanaSanKu ini aku HaraPkan agaR aku TiDak TersalaH dalaM menilaI apa yaNG sedanG berLaku. Aku PercaYa bahaWa aku Mesti BerlakU adiL Dalam KeputusaN yang BakaL aku AMbiL. Aku terigaT Satu Ayat Quran yaNG menebuT tentaNg berlAku Adil ketiKa ada 2 piHak yaNg sedanG berGaduh. Tapi X pasTi ayaT yg mAna SatU... Allah juGA teLah menyeBut bahaWa Semua Orang ISlam Itu AdalaH bersaUdaRa dan MemerinTahkaN Agar meMperbaiki Hubungan Dengan sauDara Seiman.

Ya Allah.. Kau tunJukkanlaa Diriku InI jalan unTuk menuJu kePada RedhaMu.. AkU PohoN dijaUhkan dari SegaLa FitnaH dan terGoloNg dariPADa golonGan2 yaNG terMasuk Di DalaM GeduNg fitnaH ini...... Ya Allah... Engkau yaNG Maha PemurAh laGi Maha MengaSihani.. Ameen...

0 comments: